Regulamin

Regulamin Kortów Tenisowych w klubie Silva Sport

1. Korty czynne są w godz. 7:00-22:00 (23:00).

2. W następujące dni w roku korty są nieczynne: Niedziela Wielkanocna, Wszystkich Świętych (1.11), pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25.12), Nowy Rok (1.01).

3. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na siatkowanie kortu. Gra rozpoczyna się o pełnej godzinie. Na kort wchodzimy najwcześniej 5 minut przed grą.

4. Na kortach obowiązuje odpowiednie obuwie tenisowe i strój do gry. Przebieramy się w szatniach.

5. Sezon letni trwa od 1.05 – 30.09, a sezon zimowy od 1.10 – 30.04. W terminach tych obowiązują odpowiednie cenniki.

6. Opłaty za kort należy dokonywać przed grą; osoba obsługująca kieruje na odpowiedni kort.

7. Przy opłaconym karnecie należy potwierdzić swoją obecność w recepcji.

8. Rezerwacji kortów można dokonywać telefonicznie oraz osobiście w recepcji. W przypadku rezygnacji z gry i nie odwołania 24 godz. przed terminem godzina podlega opłacie.

9. Karnety sezonowe obejmują dni i godziny w nim wskazane, nie ma możliwości przesunięcia czasowego.

10. Dwie gry karnetowe w czasie sezonu zimowego lub letniego odwołane na 24 godz. przed terminem można odegrać w innym wolnym terminie, w czasie trwającego sezonu.

11. Wykupione, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny sezon, a opłata nie podlega zwrotowi.

12. Przy płatnościach w dwóch ratach za sezon zimowy, w razie drastycznego wzrostu cen paliw do ogrzewania, możliwa jest zmiana ceny za korty. ŻYCZYMY MIŁEJ GRY!

Regulamin Kortów Squash w klubie Silva Sport

1. Korty squash czynne są w godzinach otwarcia Silva Sport.

2. Wysokość opłat za korzystanie z kortu squash podana jest w cenniku dostępnym w recepcji klubu i na stronie www.silvasport.pl.

3. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie bądź osobiście w recepcji.

4. Rezerwacje cykliczne dokonywane mogą być na okres nie krótszy niż jeden miesiąc. Grający dokonuje z góry pełnej opłaty za zarezerwowane gry.

5. O rezygnacji z rezerwacji należy powiadomić najpóźniej 24 godz. przed zarezerwowanym terminem. W innym przypadku rezerwujący ponosi opłatę za wynajem kortu zgodnie z cennikiem.

6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.

7. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym. Przed rozpoczęciem gry konieczne jest wykonanie rozgrzewki. Zaleca się używanie okularów sportowych.

8. Korzystający z kortu obowiązani są do zachowania porządku. Niedozwolone jest wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów na kort.

9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez należytego dozoru.

10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z kortu oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

11. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

12. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłek.

13. Na terenie klubu należy stosować się do zaleceń obsługi klubu i instruktorów. ŻYCZYMY MIŁEJ GRY!

Regulamin symulatora golfa SILVA SPORT
Regulations of the SILVA SPORT golf simulator

1. Przed wejściem do pomieszczenia symulatora należy upewnić się, że:
– kije są czyste
– piłki są czyste
W przeciwnym razie należy je wyczyścić.

Before entering the simulator room, make sure that:
– the clubs are clean
– the balls are clean.
If not, please clean them.

2. Rezerwacje są sugerowane i wysoce zalecane.

Reservations are suggested and highly recommended.

3. Zalecamy rezerwację dodatkowego czasu, jeśli grasz po raz pierwszy. Czas gry może się różnić w zależności od poziomu umiejętności.

We recommend booking extra time if you play for the first time. Playing time may vary depending on your skill level.

4. Prosimy o punktualne zajmowanie oraz opuszczanie pomieszczenia symulatora.

Please occupy and leave the simulator room on time.

5. Nieodwołane rezerwacje będą traktowane jako zrealizowane.

Un-canceled bookings will be treated as completed.

6. Uprasza się o zachowanie bezpieczeństwa w pomieszczeniu symulatora i utrzymywanie bezpiecznej odległości od grających. Klient gra na własną odpowiedzialność.

Please be safe in the simulator room and keep a safe distance from the players.
The customer plays at his own risk.

7. SILVA SPORT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

SILVA SPORT is not responsible for items left on the premises

8. Korzystając z symulatora golfa SILVA SPORT klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

By using the SILVA SPORT golf simulator, the customer accepts the provisions of these regulations.